Értem

Mint minden weboldal, a siestacipo.hu is használ cookie-kat, hogy kellemesebb felhasználói élményben legyen részed, amikor az oldalunkon jársz. Az "Értem" gomb lenyomásával hozzájárulásodat adod, hogy elfogadod őket. További tudnivalókat a cookie-król Adatvédelmi szabályzatunkban találsz.

Tájékoztató a nemzetközi szállítási díjakról
bezár
           Magyarors.
 

Siesta gyerekcipő márkabolt Tel: +36/1-311-9666

 
Részletes keresés
Válasszon kategóriát:
Méret:
 Keresés 
Kategóriák
%% AKCIÓS %%
ACEBO'S bakancsok
ADIDAS
Ajándékutalvány
BIRKENSTOCK, BIO
CAMMINARE
Cipőápolók,kiegészítők
COLUMBIA
CONVERSE
CROCS
DEMAR KIDS
D.D.STEP
Esőkabátok,esőnadrágok
Focicipők,korcsolyák,labdák
GEOX lélegző
Gumicsizmák
Hátizsákok
JOMA
KIDORABLE
LEPI bőr cipők
LUFIBOLT.HU
MCDAVID
MEMO SUPYNÁLT
NIKE cipők
NIKE szandálok
NIKE/PUMA ruházat
O'NEILL
POLAROID napszemüvegek
PONTE SUPYNÁLT
Puhatappancs babacipők
PUMA
SALOMON
Sapka,sál,kesztyű,kalap
SIESTA RICHTER balerinák
SIESTA RICHTER cipők
SIESTA RICHTER szandik
SIESTA RICHTER téli cipők
SPEEDO
SOREL
SUPERFIT
SKECHERS
Szivacs gyerekfotel
Talpbetétek
Téli hótaposók
THE NORTH FACE
TOMS One for One
TISZA cipők
TRETORN
TRUDI kézbábok, párnák
UNDER ARMOUR
VANS
Vászon váltócipők
Viziszandik, papucsok
ZOGGS gyerekúszás
Zoknik, harisnyák
Információ
Jótanácsok
Nyitvatartás
Kapcsolat
Térkép
Írjon nekünk
Rendelés menete
Cipő cseréje
Adatvédelem
ÁSZF
Garancia
Impresszum
Lábméret

 

Regisztráció

Az alábbi űrlapon rögzítheti személyes adatait. Megrendelései előtt bejelentkezve ezeket már nem kell megadnia.

A kötelezően kitöltendő mezőket * jelöli.


  Adatlap
A megrendelő adatai
Családi név *
Utónév *
Cégnév  
Számlázási cím
Ország *
Megye *
Irányítószám *
Település *
Utca *
Házszám *
Szállítási cím
  Számlázási címmel megegyezik
Új szállítási címet adok meg
Ország *
Megye  
Irányítószám  
Település  
Utcas  
Házszám  
Elérhetőség
Telefonszám *
E-Mail *
Felhasználónév & Jelszó
Felhasználónév *
Jelszó *
Jelszó megerősítése *
Mi az alábbi két szám összege?
nyolc + kettő = * (számmal írja be)
Adatvédelemi tájékoztató
Kijelentem, hogy az Adatvédelmi tájékoztatót elolvastam, az abban foglaltakat megértettem, és elfogadom.

Az UKY HUNGARY Korlátolt Felelõsségü Társaság Adatkezelési tájékoztatója

Az UKY HUNGARY Korlátolt Felelõsségü Társaság az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) a), 6. § (1) a) pontja, illetve a 2016/679/EU rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bek. a),b), f) pontja alapján a Polgári Törvénykönyv 6:1 §, 6:58 §-ban foglaltak szerint, a kötelem és a szerzõdés teljesítése érdekében kezeli az Ön által önkéntesen megadott adatokat.

1. Fogalom meghatározások, alapelvek és alapvetõ elvárások:

"személyes adat": azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényezõ alapján azonosítható;

"adatkezelés": a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely müvelet vagy müveletek összessége, így a gyüjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történõ hozzáférhetõvé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

"adatkezelõ": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelõt vagy az adatkezelõ kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

"az érintett hozzájárulása": az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelõ tájékoztatáson alapuló és egyértelmü kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerõsítést félreérthetetlenül kifejezõ cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az õt érintõ személyes adatok kezeléséhez;

A személyes adatok

a) kezelését jogszerüen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni ("jogszerüség, tisztességes eljárás és átláthatóság");

b) gyüjtése csak meghatározott, egyértelmü és jogszerü célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethetõ módon ("célhoz kötöttség");

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelõek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk ("adattakarékosság");

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerü intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék ("pontosság");

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetõvé ("korlátozott tárolhatóság");

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelõ technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelõ biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve ("integritás és bizalmas jelleg").

Alapvetõ elvárások

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerü, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történõ kezeléséhez;

b) az adatkezelés olyan szerzõdés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerzõdés megkötését megelõzõen az érintett kérésére történõ lépések megtételéhez szükséges;

c) az adatkezelés az adatkezelõre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

e) az adatkezelés közérdekü vagy az adatkezelõre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

f) az adatkezelés az adatkezelõ vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsõbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvetõ jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

2. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az Ön által leadott online rendelés jogszabályoknak megfelelõ és hiánytalan teljesítése.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az Infotv. 5. § (1) bekezdés a), 6. § (1) bekezdés a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a), b), f) pontja értelmében az Ön hozzájárulása és a szerzõdés teljesítése, amelyet a honlapon az adatbeviteli mezõk kitöltésével, jelölõnégyzetek és választógombok megjelölésével, valamint az Adatkezelési tájékoztató ismeretében annak elfogadásával, önkéntesen és határozottan ráutaló magatartással kinyilvánít (hozzájárul).

4. Adatkezelõ

Név: UKY HUNGARY Korlátolt Felelõsségü Társaság

Székhely: 1052 Budapest, Haris köz 3.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-915605

A bejegyzõ bíróság megnevezése: Fõvárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 14696473-2-41

E-mail: info@siestacipo.hu

Adatvédelmi tisztviselõ neve: dr. Máté István

Adatvédelmi tisztviselõ elérhetõsége: adatvedelem@gyermekcipo.hu

5. Az adatkezelés jogalapja, kezelt adatok köre, a tárolás idõtartama

Adatkezelés jogalapja: Kezelt adatok köre: Adatkezelés idõtartama
2016/679/EU rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bek. a), b), f) pontja név,

lakcím,

szállítási cím,

számlázási cím,

telefonszám,

e-mail cím,

Hozzájárulás esetén, a hozzájárulás visszavonásának idõpontja.

Szerzõdés teljesítése esetén mindaddig, amíg a szerzõdésbõl fakadó jogok és kötelességek a Ptk. szabályai szerint el nem évülnek.

6. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:

Az Ön által megadott adatokat kizárólag a 4. pontban megnevezett Adatkezelõvel munkaviszonyban álló munkatársai kezelik.

 1. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

7.1. A tájékoztatás kéréséhez való jog

Ön a 4. pontban megadott elérhetõségeken keresztül írásban tájékoztatást kérhet az adatkezelõtõl, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint az adatkezelés korlátozását.

Kérelmére az Adatkezelõ tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, idõtartamáról, az adatkezelõ nevérõl, címérõl (székhelyérõl) és az adatkezeléssel összefüggõ tevékenységérõl, az adatvédelmi tisztviselõ elérhetõségérõl, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Ön személyes adatait, illetve az Ön adatkezeléssel összefüggõ jogairól. Az Adatkezelõ a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõ alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthetõ formában adja meg a tájékoztatást. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidõ további két hónappal meghosszabbítható. Amennyiben a tájékoztatás kérése megalapozatlan vagy ? különösen ismétlõdõ jellege miatt - túlzó, az Adatkezelõ költségtérítést állapíthat meg vagy megtagadhatja a kérelem alapján történõ intézkedést.

7.2. Hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelõtõl visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

A hozzáférés joga alapján Ön jogosult arra, hogy a folyamatban lévõ adatkezeléssel összefüggõ személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

 • adatkezelés célja,
 • az érintett személyes adatok kategóriái,
 • az adatkezelés idõtartama,
 • az Ön adatkezeléssel összefüggõ jogai,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Az Ön kérésére Adatkezelõ az adatkezelés tárgyát képezõ személyes adatok másolatát ? amennyiben az nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait - rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért Adatkezelõ költségtérítést állapíthat meg. Amennyiben Ön elektronikusan nyújtja be kérelmét, úgy az információkat széles körben használt elektronikus formában kapja meg, kivéve ha azt másképp kéri.

7.3. Az adatok módosítása (helyesbítése) és törlése ("elfeledtetés")

Ön az 4. pontban megadott elérhetõségen keresztül, írásban kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatainak módosítását (helyesbítését), illetve a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Ön az 4. pontban megadott elérhetõségen keresztül, írásban kérheti személyes adatainak törlését, ha azok kezelése jogellenes, ha az adatkezelés célja megszünt, ha az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt, továbbá ha azt bíróság vagy hatóság elrendelte.

Adatkezelõ a helyesbítésrõl és a törlésrõl Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellõzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Ön jogos érdekét nem sérti. Az Adatkezelõ a személyes adatokat nem törli, ha azok szükségesek jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.4. Az adatok zárolása (korlátozása)

Ön az 4. pontban megadott elérhetõségen keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelõ zárolja (korlátozza) amennyiben:

 • vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az idõtartamra vonatkozik, amíg az Adatkezelõ ellenõrzi az adatok helyességét);
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését és kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelés célja megszünt, de Önnek szüksége van azokra jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez.

A zárolás (korlátozás) addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi. Ebben az esetben a személyes adatokat ? a tárolás kivételével ? csak az Ön hozzájárulásával; vagy jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez; vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében; vagy fontos közérdekbõl kezeljük. Az Adatkezelõ az Ön kérésére történt zárolás feloldásáról Önt elõzetesen tájékoztatja.

7.5. Hozzájárulás visszavonásához való jog

Az adatkezeléshez történõ hozzájárulását bármely idõpontban visszavonhatja, amely visszavonás nem érinti a visszavonás elõtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerüségét.

7.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelõ rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelõnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelõ, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson, szerzõdésen alapul vagy az adatkezelés automatizált módon történik. Az érintett jogosult arra, hogy ? ha technikailag megvalósítható ? kérje a személyes adatok adatkezelõk közötti közvetlen továbbítását.

8. Hírlevéllel kapcsolatos tudnivaló

Weboldalunkon hírlevélre való feliratkozásra van lehetõség, melyre önkéntes adatszolgáltatás keretében van lehetõség. Az ehhez szükséges - s a feliratkozó által megadott adatokat - a GDPR rendelet elveinek megfelelõen bizalmasan kezeljük, azt harmadik félnek át nem adjuk. A leíratkozáshoz pedig biztosítjuk a gyors és könnyü hozzáférést.

9. Jogorvoslati lehetõségek és egyéb információk

Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelõ döntésével nem ért egyet bírósághoz jogorvoslatért, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panasszal élhet:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely/Postacím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. / 1530 Budapest, Pf. 5.

Telefon: (+36-1) 391-1400

Telefax: (+36-1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelõ döntésével nem ért egyet ? annak közlésétõl számított 30 napon belül ? Ön az Adatkezelõvel szemben közvetlenül is fordulhat jogorvoslatért az Adatkezelõ székhelye szerinti vagy a lakóhelye illetve tartózkodási helye szerinti bírósághoz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Amennyiben az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakon kívül további információra van szüksége, akkor az 4. pontban megadott elérhetõségen keresztül kérhet tájékoztatást.

Ha az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele, kifogása van, vagy az adatai kezelésérõl tájékoztatást szeretne kérni, akkor azt az adatvedelem@gyermekcipo.hu elérhetõségen teheti meg.

9. Vonatkozó jogszabályok:

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
 • Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történõ védelmérõl és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR)

UKY HUNGARY Kft.

Általános szerzõdési feltételek
Kijelentem, hogy az Általános szerzõdési feltételeket elolvastam, az abban foglaltakat megértettem, és elfogadom.

Általános Szerzõdési Feltételek

1. Bevezetõ rendelkezések

Amennyiben Ön megrendelõként/vásárlóként/ kívánja az UKY Hungary Kft. www.siestacipo.hu webáruházának szolgáltatásait (Webáruház szolgáltatás) igénybe venni, kérjük szíveskedjen figyelmesen elolvasni az Általános Szerzõdési Feltételeket (a továbbiakban ÁSZF).

A Webáruház általános szerzõdési feltételei a szolgáltató és a vele szerzõdéses kapcsolatba lépõ megrendelõ között létrejövõ jogviszony általános feltételeit tartalmazza.

2. Az ÁSZF célja

A Szolgáltató által meghatározott ÁSZF célja, hogy:

 • részletesen szabályozza a Webáruház-szolgáltatásai és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket;
 • a Szolgáltató és a Megrendelõ szerzõdéses jogait és kötelezettségeit;
 • és egyéb, a Webáruház-szolgáltatással összefüggõ lényeges körülményeket.

3. Az ÁSZF nyelve

A szerzõdés nyelve: magyar

4. Az ÁSZF hatálya

4.1. Tárgyi és idõbeli hatály:

Az ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltató honlapján (www.siestacipo.hu) keresztül a Megrendelõk részére nyújtott minden "elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra", az ehhez kapcsolódó jogokra, kötelezettségekre, továbbá a Webáruház müködésének minden lényeges paraméterére, a webáruház honlapján történõ megjelenésétõl (2018. március 4.), annak visszavonásáig.

4.2. Személyi hatály:

 • a honlap/és webáruház internetes látogatói
 • a webáruház regisztrált és nem regisztrált vásárlói
 • a hírlevél szolgáltatásra jelentkezõk

5. Az irányadó jog

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetõen -a nem Magyarország területére irányuló szállítás esetében is - a mindenkor hatályos magyar jogszabályok az irányadóak, így különösen:

- az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII tv.,

- az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.;

- az 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvrõl (a továbbiakban: új Ptk.);

- a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerzõdések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

rendelkezései külön kikötés nélkül is irányadóak.

6. Fogalomtár

Átvevõ: a megrendelõ által rendelés feladása során megjelölt természetes személy, aki kizárólagosan jogosult a terméket átvenni.

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Távollévõk között kötött szerzõdés: olyan fogyasztói szerzõdés, amelyet a szerzõdés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejü fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerzõdés megkötése érdekében a szerzõdõ felek kizárólag távollévõk közötti kommunikációt lehetõvé tévõ eszközt alkalmaznak;

Távollévõk közötti kommunikációt lehetõvé tévõ eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerzõdés megkötése érdekében - szerzõdési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelõlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;

Termék: ingó dolog, kivéve a végrehajtási eljárás vagy más hatósági intézkedés folytán eladott dolog; terméknek minõsül a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott ürtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia;

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

7. A szerzõdõ felek

Az ÁSZF az alábbi Felek között jön létre határozatlan idõre:

7.1. A Szolgáltató:

Cégnév: UKY Hungary Kft.

Cím: 1065 Bp. Podmaniczky utca 17.

Telefon: 06/1-311-9666.

Áruház neve: Siesta gyerekcipõ bolt és webáruház

Adószám: 14696473-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-915605

Cégjegyzéket vezetõ bíróság: Fõvárosi Törvényszék Cégbírósága

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-103532/2016

Telefonszám: 06/1-311-9666

Email: info@siestacipo.hu

Weboldal: www.siestacipo.hu

Kapcsolattartó neve: Kotreba Viktor

a továbbiakban, mint Szolgáltató

7.2. A Megrendelõ:

Az a természetes vagy jogi személy, aki a Webáruház-szolgáltatást igénybe veszi, azaz a Webáruház internetes felületén keresztül regisztrációval vagy anélkül e felületen keresztül árut rendel, vásárol. A továbbiakban, mint Megrendelõ.

7.3. A Szállító:

Kiszállítási igénnyel rendelt áru esetében a kiszállítást a szolgáltató végzi. A házhozszállítás feltételei és díja a megrendelés teljesítése pont alatt érhetõ el.

8. Az ÁSZF elfogadása a Megrendelõ részérõl

Az ÁSZF Megrendelõ által történõ elfogadása a Webáruház-szolgáltatás igénybevételének elõfeltétele. A feltételek elfogadásának minõsül, ha a Megrendelõ a szolgáltatást igénybe veszi, azaz a webáruház honlapján regisztráltatja magát, és az ÁSZF megismerésérõl, elfogadásáról akként nyilatkozik, hogy az internetes felületen erre megjelölt rubrikát bejelöli.

Ha a Szolgáltató a Megrendelõ utolsó belépése óta eltelt idõ alatt az ÁSZF-t módosította, a Megrendelõt a változásról belépéskor értesíti, így a Megrendelõnek a következõ rendelés leadása elõtt az új ÁSZF-t újra el kell fogadnia.

A Megrendelõ által a regisztráció során elfogadott ÁSZF iktatásra nem kerül, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, amelyet rendszerünkben elektronikusan nyilvántartunk. Az ÁSZF módosításáról a Szolgáltató a Megrendelõ idõben a regisztráláskor megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben tájékoztatja.

A webáruház müködésével, a rendelés és szállítás általános folyamatával kapcsolatosan a jelen általános szerzõdési feltételekben, valamint telefonos ügyfélszolgálatunkon tájékozódhat.

9. Általános tájékoztatás

 1. A termékek mellett feltüntetett ár az adott árucikk bruttó vételára, amely már az általános forgalmi adót is tartalmazza, azonban nem tartalmazza a házhozszállítás díját. Amennyiben valamely termék ára minden gondosság ellenére hibásan kerül feltüntetésre - különösen a nyilvánvaló elírások, az általános forgalmi értéktõl jelentõsen eltérõ vagy rendszerhiba folytán megjelenõ árak, - akkor Szolgáltató nem köteles a megrendelt terméket hibás áron szállítani, hanem a Megrendelõ tájékoztatása mellett felajánlja a helyes áron történõ kiszállítást. Amennyiben ez a Megrendelõnek nem felel meg, elállhat a szerzõdéstõl.
 2. A feltüntetett árak nem minõsülnek közvetlen árajánlattételnek. Az esetleges elírásokból eredõ károkért Szolgáltató nem vállal felelõsséget.
 3. Az árucikkek mellett található fotók szimbolikus fotók, az árucikkek csomagolása, megjelenése ettõl eltérhet.
 4. A termékekhez és felhasznált alapanyagokhoz tartozó termékleírások nagyobb részét a gyártók bocsátották rendelkezésre, illetve kisebb részben a csomagolásról és egyéb, mások által is elérhetõ, nyilvános forrásokból származnak. Ezek pontatlanságáért felelõsséget Szolgáltató nem vállal.
 5. Szolgáltató nem vállal felelõsséget azért, hogy a megrendelt termék a Megrendelõ saját céljaira felhasználható-e. A Megrendelõ kötelessége megvizsgálni azt, hogy a termék a saját felhasználási céljainak megfelel-e, így megrendelõ köteles meggyõzõdni a termékekhez felhasznált alapanyagokról, arról kifejezett tájékoztatást kérni, annak érdekében, hogy a megrendelõ személyében rejlõ esetleges egészségügyi kockázatokat, így különösen az allergiás reakciókat kizárja. A megrendelõ személyében rejlõ egészségügyi kockázatokért a Vállalkozó nem vállal felelõsséget.
 6. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén szolgáltató a megrendelt termék újraszállítását kizárólag az ellenértékének elõre történõ átutalása esetén indítja el.

10. A szerzõdés létrejötte

Szolgáltató a Megrendelõ részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a webáruház-szolgáltatást.

 1. A megrendelések leadása regisztráció nélkül és regisztrációt követõen a webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges a www.siestacipo.hu weboldalon. A weboldalon más formátumban leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogadja el.
 2. A Felhasználó döntése alapján, a regisztráció érdekében kötelezendõen megadandó adatok: felhasználói név, e-mail cím, jelszó, telefonszám, név, cím, irányítószám, város, utca, házszám.
 3. Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges kötelezendõen megadandó adatok: szállítási adatok: név, város, irányítószám, cím, számlázási adatok: név, város, irányítószám, cím, a Felhasználó vásárlásainak tételösszege, a Felhasználó által rendeléskor kiválasztott termékkategória, és termék; a Felhasználó által a rendeléskor meghatározott termék(ek) mennyisége.
 4. A Felhasználó a kiválasztott termék, termékek darabszámát, méretét.
 5. A Felhasználó a kiválasztott terméket, termékeket kosárba helyezi a "Kosárba tesz" gombra kattintva. Bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a "kosár" ikonra kattintva. A kosárban áttekintést kap rendelésérõl, itt módosíthatja az egyes tételek számát, törölheti is azokat.
 6. Amennyiben a Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, úgy kiválasztja a megvásárolni kívánt terméket és azt is kosárba helyezi.
 7. Amennyiben törölni szeretné a kosár tartalmát, úgy azt megteheti az "x" ikonra kattintással.
 8. Mennyiség véglegesítéséhez a Rendelés áttekintése oldalon lévõ mennyiség felirat alatt található "frissítés" ikonra kattint a felhasználó.
 9. Amennyiben nem szeretne, további terméket vásárolni úgy ellenõrzi a kosár tartalmát, és ha mindent rendben talált, akkor válassza ki az átvételi módot.
 10. Amennyiben akció keretében kupon beváltására van lehetõség, abban az esetben a "Kupon beváltás" mezõbe írhatja be a kupon azonosítóját, mely után az "OK" gombra kell kattintani.
 11. A szállítási cím irányító számának megadásával és az "OK" gombra kattintással a megrendelt termék ára alatt megjelenik a szállítási díj. A "Fizetendõ összesen" felirat mellett szereplõ összeg tartalmazza a megrendelt termék árát és a szállítás díját is.
 12. A Felhasználó kitölti a Szállítási cím adatokat. Ha a Szállítási cím megegyezik a Számlázási címmel, akkor a "Az adatok megegyeznek a szállítási adatokkal" gombra kattintva bemásolhatjuk a számlázási címet. Ha különbözik a Szállítási cím a Számlázási címtõl, akkor kérjük mindkét részt kitölteni.
 13. A megrendelt termékek esetében amennyiben a Felhasználó "Postai kézbesítés" átvételi módozatot választ, úgy egységesen 990 Ft szállítási díj kerül felszámításra. "Személyes átvétel" módozat esetén az átvétel ingyenes.
 14. A vállalkozás az adott fizetési mód igénybevételéért a fizetési móddal összefüggésben felmerült általa viselt költséget meghaladó díjat nem számíthat fel és a vállalkozás nem követelhet a fogyasztótól ellenszolgáltatást, ha olyan terméket értékesít vagy olyan szolgáltatást nyújt, amelyre nézve nem jött létre szerzõdés.
 15. Megrendelõ a "Megjegyzés, speciális kérés" mezõ alatt a megrendeléshez kapcsolódó speciális kérést fogalmazhat meg, így megjelölheti, hogy a terméket ki jogosult a szállítási címen átvenni.
 16. Bármilyen adatbeviteli javítást még megtehet a Felhasználó a "Rendelés megerõsítése" gomb megnyomása elõtt. Ha viszont mindent rendben talált, akkor a rendelést a "Rendelés megerõsítése" gombra kattintva véglegesítheti, mely elõtt a jelen általános szerzõdési feltételeket, az adatvédelmi tájékoztatót, illetve a fizetési kötelezettségre vonatkozó felhívást az ikonra kattintással meg kell ismernie, azt el kell fogadnia.
 17. A Felhasználó e-mailben a megrendelést követõen visszaigazolást kap, mely visszaigazolásban megküldésre kerül a szerzõdés létrejötte napján hatályos általános szerzõdési feltétel és az adatvédelmi nyilatkozat is. (Ha a felhasználó rossz e-mail címet adott meg vagy fiókjához tartozó tárhely telitettsége miatt nem tud üzenetet fogadni, úgy ezekben az esetekben a Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelõsségét, ha a visszaigazolás az említett okok miatt nem érkezik meg idõben a Felhasználóhoz.)
 18. A visszaigazoló e-mail végleges elfogadó nyilatkozatnak is minõsül, és így a távollévõk között kötött szerzõdés létrejöttét eredményezi.
 19. Amennyiben ez a visszaigazoló e-mail valamilyen oknál fogva 48 órán belül nem kerül kiküldésre, úgy a megrendelõ mentesül a vásárlás kötelezettsége alól.
 20. Telefonos ügyfélszolgálatunk 8 órától 18 óráig érhetõ el munkanapokon. Rendelését leadhatja az év 365 napjában, a nap 24 órájában a honlapunkon keresztül. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási idõben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt idõpontokon kívül is van lehetõség a megrendelés leadására, amennyiben ez munkaidõ után történik akkor az azt követõ munkanapon kerül feldolgozásra.
 21. A szerzõdés az automatikus visszaigazolás elküldésével jön létre. A szerzõdéskötés napja a visszaigazolás elküldésének a napja.
 22. A honlapon keresztül kötött szerzõdés nem minõsül írásbeli szerzõdésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhetõ.

11. A megrendelés teljesítése

 1. A szolgáltató a teljesítést házhozszállítással vagy személyes átvétel útján végzi.
 2. A szolgáltató részteljesítést nem vállal és nem fogad el.

Házhozszállítás

Házhozszállítás esetében a megrendelt terméket a megrendelés visszaigazolásában rögzített címre szállítja ki a Magyar Posta futárszolgálata. A kiszállítás díja egységesen 990 Ft.

12. A megrendelt termék átvétele, az átvétel megtagadása, sikertelen kézbesítés

12.1. A megrendelt termék átvétele

A megrendelõ köteles gondoskodni a termék átvételérõl, kiszállítás esetén a kiszállítási címen köteles gondoskodni a termék átvételérõl. A megrendelt termék az átvevõnek kerül átadásra. Átvevõ megjelölése nélkül a termék a szállítási címen található, vagy a termékért jelentkezõ bármely cselekvõképes természetes személynek adható át a visszaigazolási szám felmutatása után. A megrendelt termék csak akkor hagyható a helyszínen, amennyiben ellenértéke kifizetésre került.

Megrendelõ a rendelése feladásakor megjelölheti azt a személyt, aki részére a megrendelt terméket át kell adni.

12.2. Az átvétel megtagadása, sikertelen kézbesítés

Amennyiben a rendelés átvételét Megrendelõ megtagadja, Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Megrendelõ regisztrációját megszüntesse, valamint esetlegesen közben leadott rendeléseit érvénytelenítse, egyéni mérlegelés alapján.

Sikertelen kézbesítés esetén a szállító egy alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést a Szolgáltató érvénytelennek nyilvánítja és törli.

13. A megrendelés visszavonása, módosítása

A webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényérõl a megrendelés leadásakor a megrendelõ felé azonnal, de legkésõbb 48 órán belül értesítést küld. Amennyiben a Megrendelõhöz a visszaigazoló értesítés 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Megrendelõ ajánlattételi kötöttségei megszünnek.

A téves adatbevitel miatt szükségessé váló módosítás az info@siestacipo.hu E-mail címre küldött e-mail útján lehetséges, azonban az nem érintheti a megrendelt termékek körét, mennyiségét. A szállítási cím a szállítás megkezdéséig módosítható.

14. A Megrendelõ jogai, kötelezettségei

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerzõdéstõl. Az elállási határidõ az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérõ harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmü nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Siesta gyerekcipõ bolt és webáruház , 1065 Bp. Podmaniczky utca 17.

Ebbõl a célból felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is.

14.2. Elállási nyilatkozatminta

"Címzett: 1

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdés tekintetében: 2

Szerzõdéskötés idõpontja /átvétel idõpontja: 3

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Keltezés:"

14.3. Elállási nyilatkozatminta kitöltési útmutató

1 Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és - ha van - telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.

2 Itt szükséges a szerzõdés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése

3 A megfelelõ jelölendõ

Ön határidõben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidõ lejárta elõtt elküldi elállási nyilatkozatát.

A fogyasztó az elállási jogát a szerzõdés megkötésének a napja és a termék átvétele közötti idõszakban is gyakorolhatja.

14.4. Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettõl a szerzõdéstõl, haladéktalanul, de legkésõbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétõl számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérõ fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyezõ fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettõ közül a korábbi idõpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésõbb elállási nyilatkozatának közlésétõl számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidõ betartottnak minõsül, ha a 14 napos határidõ letelte elõtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelõsségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és müködésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

15. Kellékszavatossági tájékoztató

1. Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

2. Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végsõ esetben - a szerzõdéstõl is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

3. Milyen határidõben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem késõbb, mint a hiba felfedezésétõl számított kettõ hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerzõdés teljesítésétõl számított két éves elévülési határidõn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstõl számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a UKY Hungary Kft. nyújtotta. A teljesítéstõl számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés idõpontjában is megvolt.

16. Termékszavatossági tájékoztató

1. Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

2. Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

3. Milyen esetben minõsül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minõségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplõ tulajdonságokkal.

3. Milyen határidõben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidõ elteltével e jogosultságát elveszti.

4. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

5. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal idõpontjában nem volt felismerhetõ vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelezõ hatósági elõírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendõ egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

17. Adatvédelem, adatbiztonság

A szolgáltató Adatvédelmi nyilatkozata a https://www.siestacipo.hu/help.php?section=business címen érhetõ el, mely az ÁSZF részét képezi. Megrendelõ az ÁSZF elfogadásával feltétlenül és visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az ÁSZF-et, az Adatvédelmi tájékoztató elolvasta, megértette, tudomásul vette és magára nézve kötelezõnek ismerte el.

18. Jogorvoslat

A vállalkozás biztosítja, hogy a vele telefon igénybevételével kapcsolatba lépõ fogyasztót a hívásért emelt díj nem terheli. E rendelkezés nem érinti az elektronikus hírközlési szolgáltató azon jogát, hogy a hívásokért díjat számítson fel.

A jogvita rendezése során a feleket együttmüködési kötelezettség terheli.

18.1.Panaszkezelés

A Felhasználók panaszaikat az ügyfélszolgálatra (info@siestacipo.hu) küldött e-mailben juttathatják el a Szolgáltatóhoz. A panaszügyintézés helye megegyezik a forgalmazás, értékesítés helyével.

Fogyasztói jogvita esetén, fogyasztó a tartózkodási helye szerint illetékes békéltetõ testülethez tud fordulni. AZ UKY Hungary Kft. magára nézve kötelezõ érvényünek fogadja el a békéltetõ testület döntését. A békéltetõ testületek elérhetõsége itt, illetve lejjebb tekinthetõ meg: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

Az online vitarendezési platform is rendelkezésre áll, melyhez szükséges a szolgáltató e-mail címe is (info@siestacipo.hu).

Az online vitarendezési platform felhasználható a vitás kérdések rendezéséhez, valamint az online vitarendezési platform felhasználható az online adásvételi és szolgáltatási szerzõdésekbõl eredõ fogyasztói jogviták rendezéséhez.

ODR link:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

18.2.Békéltetõ testületek elérhetõségei

Bács-Kiskun Megyei Békéltetõ Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Név: Mátyus Mariann

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

**********************************************

Baranya Megyei Békéltetõ Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Név: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

**********************************************

Békés Megyei Békéltetõ Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

**********************************************

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltetõ Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Név: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

***********************************************

Budapesti Békéltetõ Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

***********************************************

Csongrád Megyei Békéltetõ Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Név: Dékány László, Jerney Zoltán

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

************************************************

Fejér Megyei Békéltetõ Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Név: Kirst László

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

************************************************

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Békéltetõ Testület

Címe: 9021 Gyõr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Név: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

************************************************

Hajdú-Bihar Megyei Békéltetõ Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petõfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

Név: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: info@hbkik.hu;

************************************************

Heves Megyei Békéltetõ Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Név: Pintérné Dobó Tünde

E-mail cím: tunde@hkik.hu;

************************************************

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltetõ Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

************************************************

Komárom-Esztergom Megyei Békéltetõ Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fõ tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

*************************************************

Nógrád Megyei Békéltetõ Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Név: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu;

*************************************************

Pest Megyei Békéltetõ Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

*************************************************

Somogy Megyei Békéltetõ Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Név: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu;

*************************************************

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltetõ Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

*************************************************

Tolna Megyei Békéltetõ Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Név: Mátyás Tibor

E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

*************************************************

Vas Megyei Békéltetõ Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Név: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

*************************************************

Veszprém Megyei Békéltetõ Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

Telefonszáma: 88/429-008, vagy 88/814-111 (VKIK)

Fax száma: 88/412-150 (VKIK fax száma)

Név: dr. Vasvári Csaba elnök ( munkanapokon hívható 08:00-13:00 óráig: 06/30/608-0270-es mobilon)

Fogadóóra: kedden 08:00 ? 13:00, ekkor közvetlenül hívható telefonszám: 88/814-121

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

web: www.bekeltetesveszprem.hu

*************************************************

Zala Megyei Békéltetõ Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petõfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Név: dr. Koczka Csaba

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

19. Az ÁSZF módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et részben vagy egészben bármikor módosítsa.

20. Záró rendelkezések

20.1. A távoli felek közti szerzõdésekkel kapcsolatos kikötések

Szolgáltató és Megrendelõ között írásos szerzõdés köttetik, amelyet szolgáltató elektronikus rendszerében tárol, kinyomtatására a szolgáltatónál lehetõség nincs, a szerzõdés nyelve magyar.

20.2. A szerzõdés megszünése

Megrendelõ bármikor kérheti a szerzõdés megszüntetését, amelyet a Szolgáltató a Megrendelõ személyazonosságának igazolása után tudomásul vesz, és a Megrendelõ Webáruház-használati lehetõségét megszünteti, regisztrációját törli. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a Megrendelõ jelen ÁSZF rendelkezéseit nem tartja be, a szerzõdést egyoldalúan felmondja.

20.3. Felelõsség

Megrendelõ teljes körü felelõsséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel Megrendelõ gondoskodik jelszava megfelelõ titokban tartásáról. Megrendelõ ezen felelõssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez.

Korhatár és hírlevél nyilatkozatok
Szeretnék feliratkozni a hírlevelekre, így alkalmanként E-mailben értesülök az újdonságokról, akciókról.
A weboldal szolgáltatásait csak 16 éven felüliek vehetik igénybe. Kijelentem, hogy elmúltam 16 éves.


 
 Elküldöm  
 
Bejelentkezés


 Belépek                     
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót !
Siesta katalógus
Nike cipó webáruház
nikecipo.hu
   Szerzői jog © 2005-2022 Siesta gyerekcipő márkabolt és gyerekcipő webáruház  |  Karbantartás, fejlesztés: Webangyal


Focicipők,korcsolyák,labdák | Vászon váltócipők | NIKE pólók | SIESTA RICHTER téli cipők | SIESTA RICHTER szandik | Siesta Richter szandálok 27-35-ös méretig | Siesta Richter téli cipők 27-35-ös méretig | SIESTA RICHTER cipők | Siesta Richter téli cipők 19-26-os méretig | Siesta Richter cipők 18-26-os méretig | Siesta Richter cipők 27-35-os méretig | Viziszandik, papucsok | Gumicsizmák | Siesta Richter szandálok 18-26-os méretig | BIRKENSTOCK, BIO | Cipőápolók,kiegészítők | Ajándékutalvány | Zoknik, harisnyák | Téli hótaposók | Siesta Richter bébi cipők 16-22-es méretig | %% AKCIÓS %% | SIESTA RICHTER balerinák | VANS | BARTS sízoknik | Columbia téli cipők 24-42-es méretig | NIKE baseball sapkák, sapkák | NIKE rövidnagrágok | Teva szandálok 27-35-ös méretig | GEOX lélegző | GEOX lélegző cipők 20-31-es méretig | THE NORTH FACE | The North Face téli cipők 24-42-es méretig | ZOGGS gyerekúszás | MEMO SUPYNÁLT | Gyerek jégkorcsolyák | Gyerek görkorcsolyák | Puma baseball sapkák | Gyerek füves foci stoplisok | Tűzoltós Kidorable | Puma zoknik | Pillangós Kidorable | Cicás Kidorable | Űrhajós Kidorable | Kalózos Kidorable | Dínós Kidorable | Katicás Kidorable | Békás Kidorable | Kidorable gyerek sapkák | Kidorable gyerek köntös törölközők | Kidorable gyerek hátizsákok | Kidorable gyerek esernyők | Kidorable gyerek gumicsizmák | Kidorable gyerek esőkabátok | KIDORABLE | Világító Jibbitz-ek | Birki's vizipapucsok | Salomon szandálok 27-40-es méretig | Salomon cipők 27-47-es méretig | Puma papucsok | Salomon viziszandálok, papucsok | TOMS One for One gyerekcipők 19.5-28.5 | Puma gyerek foci cipők | DEMAR KIDS | Crocs gumicsizmák | Akciós cipők | Akciós szandálok, papucsok | Akciós téli cipők | Akciós váltócipők | Akciós balerinák, topánok | Akciós puhatalpú cipők | Akciós Nike cipők | Nike viziszandik 18-27 | Nike viziszandik 27.5-35 | Nike viziszandik 35.5-49.5 | Nike szandálok 17-27 | Nike szandálok 27.5-35 | Nike szandálok 35.5-49.5 | Gumicsizmák 20-35 | Gumicsizmák 36-46 | Siesta Richter balerinák 18-26-os méretig | Siesta Richter balerinák 27-35-ös méretig | Siesta Richter balerinák 36-42-es méretig | Eldobható hélium palack | COLUMBIA | Puma cipők 19-27-es méretig | Puma cipők 28-38.5-es méretig | Puma cipők 36-50-es méretig | Pamut zoknik | Crocs vizipapucsok | Crocs Jibbitzek | Super Gear viziszandálok, papucsok | Rider viziszandálok | 3D Jibbitz-ek | Hagyományos Jibbitz-ek | Crocs cipők | Kocsicipők | TOMS One for One | Harisnyák | Kétszemélyes kanapé huzatok | TRUDI kézbábok, párnák | Gyerek műfüves focicipők | Gyerekfotel huzatok | Szivacs gyerekfotel huzattal | Kétszemélyes szivacs kanapé huzattal | Sapka,sál,kesztyű,kalap | Salomon papucsok 27-42-es méretig | NIKE melegítők | Converse cipők 36-48-as méretig | Converse cipők 17-35-ös méretig | CONVERSE | CROCS | Crocs Jibbitz díszek | NIKE cipők | NIKE szandálok | Talpbetétek | Crocs Kids' papucsok 21-35-ös méretig | Crocs papucsok 36-49-es méretig | TOMS One for One gyerekcipők 30-40 | TRETORN esőkabátok/esőnadrágok | STANCE zoknik | Akciós Crocs | Tretorn téli cipők 35-45-ös méretig | POLAROID napszemüvegek | Hátizsákok | Szivacs gyerekfotel | Siesta Richter téli cipők 36-42-es méretig | Puhatappancs babacipők | Nike gyerekcipő 27.5-35-ös méretig | Nike gyerekcipő 16-27-es méretig | Super Gear váltócipők 20-25-ös méretig | Super Gear váltócipők 26-31-es méretig | Super Gear váltócipők 30-42-ös méretig | O'NEILL | O'NEILL téli cipők | O'NEILL CIPŐK 23-47-os méretig | O'NEILL PAPUCSOK 30-46-os méretig | Crocs őszi csizmák | Esőkabátok,esőnadrágok | Nike viziszandik | O'neill szandálok, papucsok | Nike gyerekcipő 35.5-49.5-es méretig | Crocs téli csizmák 18-35 | Crocs téli csizmák 36-40 | Crocs csizmák 23-35 | Crocs csizmák 36-40 | Crocs téli csizmák | SALOMON | Siesta Richter cipők 36-42-es méretig | Siesta Richter szandálok 36-42-es méretig | GEOX lélegző cipők 32-41-es méretig | Nike téli cipők | Nike téli cipők 19-35 | Nike téli cipők 36-42 | Nike téli cipők | Babzsák gyerekfotel | Geox téli cipők | GEOX lélegző téli cipők 22-31-es méretig | GEOX lélegző téli cipők 32-39-es méretig | TRETORN cipők | Reebok viziszandik | D.D.STEP vászon váltócipők | Csúszásgátló szilikontalpú zoknik | TOMS One for One női cipők 36-41 | Crocs bélelt BUNDÁS papucsok 36-50 | GEOX lélegző szandálok 20-47-es méretig | TOMS One for One gyerek szandálok 19.5-35 | ACEBO'S bakancsok | LUFIBOLT.HU | Táncsics szobacipők 19-36-ös méretig | TOMS One for One férfi cipők 41-47 | Toms One for one szandálok 35.5-41 | Geox viziszandik | LEPI bőr cipők | Lepi bőr cipők 36-40-es méretig | Lepi bőr cipők 27-35-ös méretig | Lepi bőr cipők 19-27-es méretig | Demar Kids hótaposók | Demar Kids gumicsizmák | Demar Kids papucsok | Demar Kids papucsok | Crocs Kids' szandálok 19-35-ös méretig | ADIDAS | Adidas gyerekcipők 19-27-es méretig | Adidas gyerekcipők 28-35-ös méretig | Adidas felnőtt cipők 35.5-50 2/3-os méretig | SÁLAK | KESZTYŰK | KALAPOK | NAPSAPKÁK | TÉLI SAPKÁK | BASEBALL SAPKÁK | Mesefigurás hátizsákok | Herschel hátizsákok | Nike hátizsákok | Puma hátizsákok | Barts hátizsákok | Gyerek terem focicipők | Focilabdák | Crocs szandálok 36-49-es méretig | SALOMON téli cipők | Vízálló DEXSHELL zoknik | Normál zokni | Térdzokni | Titokzokni | TRETORN | PUMA | TRETORN csizmák | SOREL | SOREL gyerek hótaposók 32-39 | SOREL felnőtt hótaposók 36-48 | SOREL téli cipők | Figurás lufik | Lánybúcsús lufik | Szülinapi lufik | Valentin napi lufik | Esküvői lufik | Állatos lufik | Számos lufik | NIKE/PUMA ruházat | Lufi kellékek | Karácsonyi lufik | Babaváró lufik | Adidas gyerekcipők 17-21-es méretig | Crocs bélelt BUNDÁS papucsok 19-35 | SUPERFIT vászon váltócipők 18-35-ös méretig | Akciós gumicsizmák | Akciós esőkabátok | BIG STAR vászon váltócipők | SUPERFIT | SUPERFIT VÁLTÓCIPŐK | SUPERFIT CIPŐK | SUPERFIT SZANDÁLOK | TISZA cipők | TISZA CIPŐK | Adidas papucsok, szandálok 19-49-es méretig | Adidas vízi szandálok, papucsok | MCDAVID | MEMO supynált SZANDÁLOK | MEMO supynált CIPŐK | MEMO mozgásterápiás termékek | PUMA melegítők | SPEEDO | Speedo uszodai papucsok | D.D.STEP | D.D.STEP szandálok 19-30-as méretig | D.D.STEP vászon váltócipők 20-31-es méretig | PONTE SUPYNÁLT | Ponte Supynált szandálok 19-33-as méretig | Ponte Supynált téli cipők 22-33-as méretig | D.D.STEP Cipő 24-36-os méretig | Ponte Supynált cipők 22-33-as méretig | JOMA | SUPERFIT TÉLI HÓTAPOSÓK CSIZMÁK BAKANCSOK | JOMA váltócipők 22-38-as méretig | D.D.STEP téli hótaposók 24-35-ös méretig | Puma téli hótaposó | CAMMINARE | Puma maszk | UNDER ARMOUR | SKECHERS | MEMO talpbetétek | Baby zokni | Affenzahn hátizsákok | Cipő belső hossza | siesta boltok | siesta cipőbolt | siesta gyerekcipő | cipők belső hossza | szandálok belső hossza | Siesta online rendelés | Siesta rendelés | háromcsatos szandál | háromcsattos szandál | 3 csattos szandál | Új cimke létrehozása | 3 csattos szandál | háromcsatos szandál | háromcsattos szandál | gyerekcipő | gyerekcipő webáruház | 3 csatos szandál | Siesta gyerekcipő online rendelés | gyerekcipő online rendelés | Siesta mérettáblázat | lány szandál | lány gyerekcipő | gyerek szandál | fiú gyerekcipő | fiú cipő | lány cipő | fiú szandál | gyermek szandál | lúdtalp megelőzése | egészséges gyerekcipő | lúdtalp | lúdtalp megelőzés | gyerekcipő bolt | bébicipő | bébiszandál | babacipő | babaszandál | bébicsizma | gyerekcsizma | gyermekcipőbolt | gyerekcipőbolt | gyermekcipő bolt | siesta üzlet | jó gyerekcipő | gyerekcipő méret | téli gyerekcipő | bundás téli bakancs | téli gyerekbakancs | vízhatlan | gore-tex téli bakancs | gore-tex gyerekcipő | téli bundás cipő | vizálló téli gyerekcipő | megfelelő gyerekcipő | gyerekcipő vásárlás | gyerekcipő budapest | harántemelő | harántemelős cipő | harántemelős | harántemelős gyerekcipő | siesta tanulócipő | első lépés cipő | siesta akció | siesta outlet | akciós gyerekcipő | gyerekcipő akció | gyerek cipő akció | szandál akció | gyerekcipő outlet | siesta üzletek | siesta márkaboltok | siesta tavaszi gyermekcipő | gyerekcipő webáruházak | gyerekcipő rendelés | Nike gyerek sportcipő | nike gyerekcipő | nike gyerek szandál | nike gyerek focicipő | Crocs gyerekpapucs | crocs gyerek papucs | crocs budapest | crocs szandál | crocs gyerekcipő | Crocs gyerek papucs webáruház | crocs gyerekpapucs webáruház | Siesta gyerekcipő Miskolc | Siesta gyerekcipő Miskolcon | Siesta gyerekcipő üzlet Miskolcon | Siesta gyerekcipő bolt Miskolcon | Siesta gyerekcipő Debrecen | Siesta gyerekcipő Debrecenben | Siesta gyerekcipő bolt Debrecenben | Siesta gyerekcipő üzlet Debrecenben | Siesta gyerekcipő Székesfehérvár | Siesta gyerekcipő Székesfehérváron | Siesta gyerekcipő bolt Székesfehérváron | Siesta gyerekcipő üzlet Székesfehérváron | Siesta gyerekcipő Győr | Siesta gyerekcipő Győrön | Siesta gyerekcipő bolt Győrön | Siesta gyerekcipő üzlet Győrön | Siesta gyerekcipő Pécsett | Siesta gyerekcipő bolt Pécs | Siesta gyerekcipő bolt Pécsett | Siesta gyerekcipő üzlet Pécs | Siesta gyerekcipő üzlet Pécsett | Siesta gyerekcipő Szeged | Siesta gyerekcipő Szegeden | Siesta gyerekcipő bolt Szegeden | Siesta gyerekcipő üzlet Szegeden | Siesta gyerekcipő Komárom | Siesta gyerekcipő Komáromban | Siesta gyerekcipő bolt Komáromban | Siesta gyerekcipő üzlet Komáromban | Siesta gyerekcipő Kecskemét | Siesta gyerekcipő Kecskeméten | Siesta gyerekcipő üzlet Kecskemét | Siesta gyerekcipő bolt Kecskemét | Siesta first step | Siesta első lépés | Siesta első lépés cipő | Siesta gyerekcipő Szolnok | Siesta gyerekcipő Szolnokon | Siesta gyerekcipő bolt Szolnokon | Siesta gyerekcipő üzlet Szolnokon | Siesta gyerekcipő Eger | Siesta gyerekcipő Egerben | Siesta gyerekcipő bolt Egerben | Siesta gyerekcipő üzlet Egerben | Siesta gyerekcipő Veszprém | Siesta gyerekcipő Veszprémben | Siesta gyerekcipő üzlet Veszprémben | Siesta gyerekcipő bolt veszprémben | Siesta gyerekcipő Esztergom | Siesta gyerekcipő Esztergomban | Siesta gyerekcipő bolt Esztergomban | Siesta gyerekcipő üzlet Esztergomban | Siesta gyerekcipő Dunakeszi | Siesta gyerekcipő Dunakeszin | Siesta gyerekcipő bolt Dunakeszin | Siesta gyerekcipő üzlet Dunakeszin | Siesta gyerekcipő Zalaegerszeg | Siesta gyerekcipő Zalaegerszegen | Siesta gyerekcipő bolt Zalaegerszegen | Siesta gyerekcipő üzlet Zalaegerszegen | Siesta gyerekcipő Paks | Siesta gyerekcipő Pakson | Siesta gyerekcipő bolt Pakson | Siesta gyerekcipő üzlet Pakson | Siesta gyerekcipő Szigetszentmiklós | Siesta gyerekcipő Szigetszentmiklóson | Siesta gyerekcipő üzlet Szigetszentmiklóson | Siesta gyerekcipő bolt Szigetszentmiklóson | Ajándék siesta cipőfűző | Világítós Siesta cipőfűző | Kisméretű női cipő | Kisméretű női cipők | 35 ös női cipők | 35 ös női cipő | kisméretű cipők boltja | kisméretű cipők | kisméretű cipők boltja Budapest | kisméretű női cipők boltja | 34 es női cipők | gyerekcipő webes rendelés | siesta ajándék cipőfűző | crocs gyerek szandál | crocs webáruház | crocs outlet | crocs gyerek | crocs Jibbitz | termékfotó | termékfotózás | tárgyfotó | tárgyfotózás | Puhatalpú babacipő | puhatalpú gyerekcipő | liliputi gyerekcipő | liliputi babacipő | rugalmas talpú gyerekcipő | rugalmas talpú babacipő | gyerekfotel | gyerek fotel | gyerek bútor | gyerekcipő mérettáblázat | babacipő mérettáblázat | tanuló cipő | világítós cipőfűző | világító cipőfűző | siesta webshop | siesta webáruház | gyerekszandál webáruház | női cipő | kisméretű női cipő Budapest | kisméretű női cipők Budapest | női cipő webáruház | kislábú női cipő | 34-es női cipő | kislábú cipők boltja | kisméretű nöi csizma | kisméretű női csizma webáruház | 34-es női csizma | 34-es női csizmák | 35-ös női csizma | 35-ös női csizmák | nike | nike air max | nike cipő | nike gyerek cipő | nike futócipő | nike férfi cipő | nike női cipő | nike cipő webáruház | nike webáruház | nike cipő rendelés | nike cipo budapest | nike markabolt budapest | Nike női sportcipő | Nike női futócipő | Nike futócipő rendelés | Memó gyerekcipő | Memo gyerek szandál | szupinált szandál | szupinált gyerekcipő | szupinált | supinált | szupinált gyerek szandál | supinált szandál |